Do Kancelarii często trafiają klienci przed którymi stoi dylemat, czy żądać orzeczenia rozwodu czy zadowolą się separacją? Poniżej poruszę kilka najważniejszych kwestii, które towarzyszą instytucji separacji. 

Należy wyjść od tego, że w przypadku obydwu instytucji, strony mogą domagać się zasądzenia alimnetów na rzecz małoletnich dzieci, ustalenia kontaktów rodzica z dziećmi, ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, podziału majątku wspólnego, czy też alimentów na rzecz drugiego z małżonków. 

W sytuacji gdy obydwie strony są zdecydowane na orzeczenie separacji, Sąd jeżeli nie ma małoletnich dzieci rozstrzyga w postępowaniu nieprocesowym. Zawsze właściwym rzeczowo będzie Sąd Okręgowy. 

Separacja różni się od rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód tym, że w przypadku orzeczenia separacji brak jest możliwości powortu do poprzednio używanego nazwiska, jak również nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego. W sytuacji zasądzenia alimentów (przy separacji) nie będzie obowiązywać również ograniczenie czasowe, przez które zobowiązany małżonek winien będzie łożyć na rzecz drugiego małżonka. 

Zniesienie separacji następuje tylko i wyłącznie na zgodne żądanie stron. Wobec czego, jeżeli jedna ze stron zdecyduje się na orzeczenie rozwodu, winna wystąpić ze stosownym powództwem, co wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego. 

Klienci często zadają pytanie odnośnie wierności małżeńskiej w trakcie orzeczonej separacji. Istnienie spór w doktrynie co do powyższego zagadnienia, wobec czego małżonek który dopuszcza się obcowania płciowego z osobą trzecią, może narazić się na próbe uzyskania rozwodu z jego wyłącznej winy, w sytuacji późniejszego ewentualnego procesu rozwodowego, co z kolei niesie za sobą ryzyko orzeczenia alimnetów na rzecz małżonka, który tej winy nie ponosi. 

Dlatego też, należy dobrze przemyśleć którą drogę obrać, żeby nie narazić na dodatkowe koszty oraz stres, które niewątpliwie poniesiemy jeżeli po orzeczeniu separacji zajdzie konieczność wystąpienia na drogę postępowania sądowego z pozewm o rozwód .